Algemene Voorwaarden

1 Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
2 Inschrijving dient zowel door nieuwe als bestaande cursisten schriftelijk te geschieden vóór aanvang van het lesseizoen d.m.v. een inschrijfformulier.
3 De cursist is in principe zelf verantwoordelijk voor het regelen van een danspartner. Salsapati heeft hulpheren-dames die, bij tijdige melding van de cursist, ingezet kunnen worden om zodoende de dame-heer bezetting gelijk houden. Echter eindverantwoording ligt bij de cursist.
4 Het cursusgeld dient uiterlijk in de week na de open les te zijn voldaan.
Daarna kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
Inschrijvingen kunnen tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus worden geannuleerd. Het betaalde lesgeld (minus € 15,- annuleringskosten) worden dan teruggestort.
5 Bij later starten of voortijdig afbreken van de cursus en bij verhindering vanwege vakantie, ziekte, ongeval, verhuizing etc. is het volledige lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen mogen, indien mogelijk, wel gedurende hetzelfde seizoen, in een andere groep worden ingehaald maar kunnen niet doorgeschoven worden naar een volgend seizoen.
6.Er is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk voor gemiste dagen.
7 Het is niet toegestaan om (video) opnames te maken tijdens de lessen en deze te publiceren, alleen als de docent hiervoor specifiek toestemming geeft..
8 SALSAPATI behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren om organisatorische redenen of indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit wordt uiterlijk een dag voor de eerste lesavond (of zoveel vroeger als mogelijk) bekend gemaakt. Uiteraard wordt dan het volledige lesgeld , z.s.m. retour gestort.
9 Aan eventuele (druk-) fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
10 SALSAPATI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen, ondervonden tijdens de lessen en/of workshops.
11 Eventuele wijzigingen voorbehouden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy verklaring  van dansschool Salsapati

Dansschool Salsapati hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dansschool Salsapati houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als dansschool Salsapati zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens:
Dansschool Salsapati  info@salsapati.nl  telefoon: 040 2513090

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door  dansschool Salsapati verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van dansschool Salsapati
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen en verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven).

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Dansschool Salsapati bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Dansschool Salsapati kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.